Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej. X
Informacje w podsumowaniu zamówienia
Polityka prywatności

I. Postanowienia wstępne

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego
cezal.lublin.pl jest Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin sp. z o.o. z siedzibą w
Lublinie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000044849, NIP 712-10-02-094, REGON
430412698 - zwane dalej Administratorem strony www.cezal.lublin.pl.

2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane
dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z
prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do
celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób,
których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

II. Cookies i dane eksploatacyjne

1. Plik cookies (ciasteczka) to krótka informacja tekstowa wysyłana na serwer i zapisywana po
stronie użytkownika odwiedzającego sklep internetowy www.cezal.pl (np. na dysku twardym
komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia
korzystasz odwiedzając nasz sklep). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich
powstania można znaleźć m.in. tutaj:http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. W niniejszym
dokumencie opisaliśmy, jak chronimy Twoją prywatność podczas korzystania z plików cookie i
innych informacji.

2. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez
odwiedzających z sklep cezal.lublin.pl w następujących celach:

i. identyfikacji Klientów jako zalogowanych i pokazywania, że są zalogowani (opcjonalnie);
ii. zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
iii. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, podglądu zamówienia lub
danych logowania;
iv. dostosowywania zawartości witryny/sklepu www.cezal.lublin.pl do indywidualnych preferencji
Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji
korzystania ze strony cezal.pl;
v. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony
cezal.pl oraz badania potrzeb Klientów, z wyłączeniem ich personalnej identyfikacji.

3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje
zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za
pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo
ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim
komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności
naszej strony (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia).

4. Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu
widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą sklep – zgodnie z przepisami taka
zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich
samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale
pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
• w przeglądarce Chrome
• w przeglądarce Firefox
• w przeglądarce Internet Explorer
• w przeglądarce Opera
• w przeglądarce Safari

6. Administrator zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które
przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych
w administrowaniu Witryną Internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie
zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Witrynę Internetową. Logi nie są ujawniane
osobom trzecim.

III. Zakres i cel zbierania danych

1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

i. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego
między Administratorem a Klientem polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych
poprzez sklep internetowy www.cezal.pl lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży
Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.
ii. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

2. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator
przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy
przewoźnikowi:

a) POCZTA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, (KRS: 0000334972, NIP:
5250007313, REGON: 010684960).

b) SCHENKER Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Juliusza Konstantego Ordona 2A, 01-237 Warszawa
(KRS: 0000040104, NIP: 5270103824, REGON: 010500539)

3. W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą
Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie pośrednikowi wybranemu przez
Klienta i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich
pośrednictwem. Pośrednikiem dostępnym w sklepie internetowym www.cezal.lublin.pl jest:

PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa
instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do
Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym,
posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty
elektronicznej; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), data
urodzin (opcjonalnie).

5. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 4. jest niezbędne do świadczenia przez
Administratora Usług Elektronicznych w ramach cezal.lublin.pl lub zawarcia Umowy Sprzedaży
Produktów.

IV. Podstawa przetwarzania danych

1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych
osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi
Elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy
sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na
stronie sklepu cezal.pl.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której
Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku
przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług
Administratora podstawą takiego przetwarzania jest dodatkowo zgoda Klienta.

V. Prawo kontroli, dostępu i poprawiania treści swoich danych

1. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych
w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia,
sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich
usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z
naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub
usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego,
umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną
sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Konta
lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: info@cezal.lublin.pl albo
pisemnie na adres Administratora.

VI. Postanowienia końcowe

1. Witryna Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator
namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.
Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej cezal.lublin.pl.

2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w
szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem
przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i
modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

i. Dane osobowe są chronione zgodnie z z art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

ii. Zabezpieczenie komunikacji od momentu wizyty na stronie sklepu,
w tym między innymi: logowania, przebiegu transakcji zakupu, przeglądania i wyszukiwania towarów za pomocą protokołu SSL. Jest to potwierdzone posiadaniem właściwego certyfikatu SSL.

4. Właściciel sklepu www.cezal.lublin.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci zostaną niezwłocznie powiadomieni poprzez umieszczenie publikacji w sposób widoczny na stronie Sklepu.

Zatwierdzono przez Prokurenta - Dyrektora Zarządzającego,
Wojciecha Broszkiewicza,
z upoważnienia Pana Prezesa-Dyrektora,
Jerzego Broszkiewicza
Lublin, dnia 25.05.2018 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl